Select Page

Podporujú nás

vyberte jazyk

Podporujú nás:

SLOVAK

 • Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny

 • Anna Záborská, poslankyňa Národnej rady SR

 • Anna Andrejuvová, poslankyňa Národnej rady SR

 • Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu

 • Vladimír Palko, vysokoškolský pedagóg a politik

 • Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu

 • Renáta Ocilková, občianska aktivistka
 • Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu
 • Jozef Mikloško, lekár a vysokoškolský pedagóg
 • Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa
 • Jana Michaličková, právnička v oblasti medzinárodného práva
 • Eva Grey, vysokoškolská profesorka
 • Martin Čepček – poslanec Národnej rady SR

ENGLISH

 • Milan Krajniak, minister of labour, social affairs and family

 • Anna Záborská, member of Slovak parliament

 • Anna Andrejuvová, member of Slovak parliament

 • Miriam Lexmann, member of European parliament

 • Vladimír Palko, university professor and politician

 • Erik Zbiňovský, coordinator of Slovenský dohovor za rodinu

 • Renáta Ocilková, civic activist

 • Anton Chromík, president of Alliance for Family

 • Jozef Mikloško, university professor

 • Juraj Šúst, president of Ladislav Hanus Fellowship

 • Jana Michaličková, international law expert

 • Eva Grey, university professor

 • Martin Čepček – member of Slovak parliament

Vážené dámy, vážení páni,

veľké znepokojenie vyvolávajú plány, aby celá Európska únia prijala nebezpečný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor.


Niet pochýb, že tento krajne ideologický dokument nielenže neobsahuje účinné nástroje na boj proti násiliu, ale zavádza rad nebezpečných ustanovení, ktorým budú podliehať všetky členské štáty, ak Európska únia tento dohovor ratifikuje.


Dohovor priamo zasahuje tradičný model manželstva a rodiny, v ktorom vidí zdroj násilia. Absolútne pri tom nezohľadňuje objektívne činitele výskytu tohto javu, ako je napr. závislosť od alkoholu. Spôsob boja proti násiliu navrhovaný v dohovore zasiahne hlboko do autonómie rodiny. Namiesto toho, aby bola rodina považovaná za základ fungovania spoločnosti, bude predstavovaná ako potenciálne miesto útlaku a násilia.


Okrem toho dohovor zavádza gender ideológiu tým, že ruší definovanie muža a ženy na základe biológie a nahrádza ho chápaním gendru ako sociálno-kultúrneho konštruktu, nariaďujúc používanie tejto definície na všetkých úrovniach štátom uskutočňovanej politiky. V dokumente sa taktiež objavujú odvolania na termín „rodová identita“, ktorý v jazyku radikálnych aktivistov vyjadruje pojem, na základe ktorého si je možné subjektívne priradiť pohlavie podľa vlastných pocitov.


Pod rúškom boja proti násiliu sa dohovor taktiež usiluje o nanútenie ideologického obsahu deťom. Žiada zaviesť povinnú výchovu k „nestereotypným rodovým rolám“ do študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania. To znamená, že školy budú nútené snažiť sa presvedčiť deti, že sú rôzne rody, sexuálne orientácie, a že si možno vybrať vlastnú „genderovú identitu“ – celkom bez súhlasu rodičov. Dohovor tak podkopáva základné právo rodičov vychovávať deti v súlade s vlastným presvedčením.

Aj napriek tomu, že dohovor bude predstavovať prekročenie právomoci Európskej únie, mnohé poukazuje na to, že Európska komisia tento kontroverzný dokument bude ratifikovať. Poukazujú na to výpovede novozvolených členov komisie (vrátane komisárky Heleny Dalli), ktorí sa vyjadrili, že je to ich priorita.


Takéto rozhodnutie bude mať veľmi vážne dôsledky – dokonca aj štáty, ktoré tento dohovor doteraz neratifikovali, ho budú musieť začať uplatňovať a jeho vypovedanie bude takmer nemožné.


Preto Vás žiadam, aby ste sa podpísali pod petíciu týkajúcu sa zrušenia kontroverzných plánov na prijatie dohovoru, ktorá bude odoslaná predsedníčke Európskej komisie Ursuli von der Leyen, ako aj celej Európskej komisii. Taktiež Vás prosím, aby ste pomohli získať čo najviac podpisov od svojich známych!


Komisári Európskej únie musia byť dôrazne varovaní, že im nebol poskytnutý súhlas, aby boli pod rúškom boja proti násiliu voči ženám zavádzané extrémne ideologické riešenia, ktorých účelom je rozloženie tradičnej rodiny! Iba rozhodný hlas spoločenstiev rôznych národov je schopný zastaviť plány radikálnych skupín, ktoré sa snažia zničiť základné spoločenské štruktúry.

COALITION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA FAMILLE

Freedom for All
Ordo Iuris Croatia
Association Society and Values

Nie nebezpečnému Istanbulskému dohovoru

Predsedníčke Ursule von der Leyen

 

Vážená pani predsedníčka,  

so znepokojením prijímame informácie o plánoch prijať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Európskou úniou.


Nepochybujeme, že sa Európska únia musí snažiť bojovať proti násiliu a predchádzať mu. Avšak súčasne sme presvedčení, že spomenutý kontroverzný dokument nielenže nepredstavuje účinné riešenia v tejto oblasti, ale zavádza viacero nebezpečných úprav, ktoré priamo narúšajú dobro rodiny a jej členov.


Dohovor má krajne ideologický charakter. Polarizuje spoločnosť tým, že zavádza prvky boja medzi pohlaviami, ktoré následne vedú k rozvratu rodiny, ako aj spoločenských noriem založených na všeobecnom prijatí rozdielov medzi ženami a mužmi. Autori dokumentu úplne nesprávne identifikujú problém násilia, hľadajúc dôvody v štruktúre spoločnosti založenej na tradičnej rodine, práve rodičov vychovávať svoje deti v súlade s vlastným presvedčením, ako aj v komplementárnych rolách žien a mužov. Tvorcovia dohovoru okrem toho ignorujú problém fyzického a psychického násilia na mužoch, ktorí sú podľa niektorých výskumov v rovnakej miere obeťami násilia ako ženy, avšak nepriznávajú sa k tomu z obavy zo spoločenského vylúčenia.


Predsa všetky dostupné výskumy jednoznačne dokazujú, že medzi najčastejšie príčiny násilia patria situácie rozpadu rodiny a závislosti (od alkoholu, drog, hazardu, pornografie, sexu). Okrem toho, ako poukazuje výskum Agentúry EÚ pre základné práva, v krajinách, v ktorých sa zavádza gender ideológia, je miera násilia veľmi vysoká.


Dohovor úplne ignoruje všetky tieto objektívne faktory, čo zreteľne svedčí o jeho krajne ideologickom charaktere. Pod rúškom boja proti násiliu voči ženám žiada povinné vzdelávanie aj tých najmenších detí týkajúce sa „nestereotypných rodových rolí“, a taktiež hlboko zasahuje do autonómie rodiny. Týmto spôsobom narúša rad základných ľudských práv vyjadrených nielen v medzinárodných zmluvách, ale aj ústavách jednotlivých štátov. Základné práva rodičov boli jasne určené v čl. 26 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, v čl. 8 a 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj v čl. 2 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

Preto sú veľmi znepokojujúce plány, ktoré predstavila nová komisárka pre rovnosť Helena Dalli, týkajúce sa prijatia Istanbulského dohovoru Európskou úniou, ktorého skutočným cieľom nie je reálna pomoc ženám a rodinám, ktoré sú zasiahnuté problémom násilia, ale nanútenie ideologickej diktatúry všetkým štátom, diktatúry založenej na gender ideológii a jej definícii samotného konceptu „gender“.


Vzhľadom na skutočnosť, že je to kontraproduktívny dokument, neexistuje dôvod, kvôli ktorému by sa mala Európska únia stať jeho stranou.
Okrem toho, prijatie dohovoru by malo byť výhradne iba v kompetencii členských štátov. Predpisy jasne stanovujú, aký je rozsah kompetencií Európskej únie, a preto už iba z formálneho hľadiska (článok 82 ods. 2 ZFEÚ a článok 84 ZFEÚ) by sa Európska únia nemala stať stranou tohto dohovoru. Dohovor v prevažnej miere upravuje hmotné trestné právo, ktoré je mimo pôsobnosti EÚ.


Prijatie dohovoru so sebou prináša veľmi vážne dôsledky. Ak bude tento proces úspešný, ustanovenia dohovoru sa stanú súčasťou legislatívy EÚ a budú mať prednosť pred štátnym právom. Implementácia týchto ustanovení bude kontrolovaná európskymi inštitúciami, okrem iného Súdnym dvorom Európskej únie.


Na štáty, ktoré dohovor doteraz neratifikovali, ako je Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko, bude vyvíjaný ešte väčší tlak na jeho prijatie, a prakticky budú prinútené dodržiavať jeho ustanovenia. Tiež nebude viac možné aplikovať jeho ustanovenia v obmedzenom rozsahu, tak ako je to v súčasnosti v Poľsku.


Preto Vás, ako aj celú Európsku komisiu, dôrazne žiadame, aby ste ustúpili od kontroverzných plánov, ktoré oznámila Helena Dalli. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť so zneužívaním problematiky násilia na ženách na šírenie protispoločenskej ideológie gender.
 

Form closed.
Shares