Select Page
kies een taal

 

DAMES EN HEREN,

Het nieuws over de plannen om door de hele Europese Unie het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te nemen, is zorgwekkend.

Ik twijfel er niet aan dat dit uiterst ideologische document niet alleen geen effectieve instrumenten bevat om geweld te bestrijden, maar ook tal van gevaarlijke voorschriften introduceert waaraan alle lidstaten zich zullen moeten houden zodra het verdrag door de Europese Unie is aangenomen.
De Conventie is een directe aanval op het traditionele huwelijks- en gezinsmodel en beschouwt het als een bron van geweld. Tegelijkertijd negeert het de objectieve oorzaken van dit fenomeen, zoals alcoholverslaving, volledig. Het in het verdrag voorgestelde model voor de bestrijding van geweld zal leiden tot een diepe inmenging in de gezinsautonomie. In plaats van gezien te worden als de basis van het functioneren van de samenleving, worden het gezin beschouwd als een potentiële leefomgeving van onderdrukking en geweld.
Bovendien legt het verdrag de genderideologie op aan de lidstaten door de biologische definitie van geslacht af te schaffen en te vervangen door de interpretatie van gender als een sociaal-cultureel construct, waardoor het effectief gebruik van deze definitie verplicht wordt op alle niveaus van het staatsbeleid. Het document bevat ook verwijzingen naar ‘genderidentiteit’, wat in de taal van radicale activisten de mogelijkheid betekent om subjectief gender toe te kennen op basis van iemands gevoelens.

Onder het mom van de bestrijding van geweld wil de Conventie ook de ideologische inhoud opleggen aan kinderen. Het pleit voor de invoering van verplichte lessen over de zogenaamde ‘niet-stereotiepe genderrollen’ in curricula op alle onderwijsniveaus. Dit betekent dat scholen gedwongen zullen worden om kinderen ervan te overtuigen dat er verschillende geslachten seksuele oriëntaties zijn en dat men zijn ‘genderidentiteit’ kan kiezen – volledig zonder toestemming van hun ouders. Zo ondermijnt het verdrag de grondrechten van ouders om kinderen op te voeden volgens hun eigen overtuiging.

Hoewel de aanneming van het verdrag een schending van de bevoegdheden van de EU zou zijn, zijn er veel aanwijzingen dat de Europese Commissie dat toch zal doen. Uit verklaringen van de nieuwgekozen EU-leden (inclusief commissaris Helena Dalli) blijkt dat dit inderdaad hun prioriteit is.
Een dergelijk besluit zal zeer ernstige gevolgen hebben, aangezien zelfs landen die het verdrag nog niet hebben geratificeerd, gedwongen zullen zijn het na te leven en het opzeggen vrijwel onmogelijk zal zijn.

Daarom moedig ik iedereen aan om het verzoekschrift aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen en de hele Europese Commissie, te ondertekenen om zich terug te trekken uit de controversiële plannen om dit verdrag aan te nemen. Moedig alstublieft zoveel mogelijk van uw kennissen aan om het ook te ondertekenen!

De EU-commissarissen moeten een duidelijk signaal krijgen dat het volstrekt onacceptabel is om extreem ideologische oplossingen te introduceren om het traditionele gezin te ontmantelen onder het mom van de bestrijding van geweld tegen vrouwen! Alleen met de doorslaggevende afwijzende stem van alle Europese landen kunnen we een einde maken aan de plannen van radicale groepen die onze sociale basisstructuren willen vernietigen.

COALITION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA FAMILLE

Freedom for All
Ordo Iuris Croatia
Association Society and Values

Stop genderideologie sta voor het gezin

Aan president Ursula von der Leyent,

Een project van een petitie tegen toetreding tot het Verdrag van Istanbul door de Europese Unie

We moeten voorkomen dat ideologisch gemotiveerde conventies worden ingevoerd die schadelijk zijn voor vrouwen

Geachte mevrouw de president,

Het nieuws over de plannen om het Verdrag van de Raad van Europa aan te nemen ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld door de Europese Unie baart ons grote zorgen.

Hoewel we er niet aan twijfelen dat de Europese Unie alles in het werk moet stellen om huiselijk geweld te bestrijden, zijn we ervan overtuigd dat dit controversiële document niet alleen geen effectieve oplossingen op dit gebied bevat, maar dat het tegelijkertijd tal van risicovolle maatregelen introduceert die een directe, negatieve impact hebben op het welzijn van het gezin en haar leden.

De Conventie is buitengewoon ideologisch. Het introduceren van elementen van genderproblemen werkt averechts op onze samenleving en leidt tot de ontbinding van zowel de gezins- als sociale normen die gebaseerd zijn op acceptatie van verschillen tussen mannen en vrouwen. De makers van het document duiden het probleem van geweld totaal onjuist aan, in de overtuiging dat de oorzaak hiervan de maatschappelijke structuur is die is gebaseerd op een traditioneel gezin, het recht van de ouders om kinderen op te voeden in overeenstemming met hun eigen overtuigingen, en de complementaire rollen van mannen en vrouwen. Bovendien negeren de makers van de Conventie het probleem van fysiek en psychologisch geweld tegen mannen die volgens sommige studies in dezelfde mate als vrouwen het slachtoffer zijn van geweld, maar die dit zelden toegeven uit angst voor sociale uitsluiting.

Uit al het beschikbare onderzoek blijkt duidelijk dat de meest voorkomende oorzaken van geweld gebroken gezinnen zijn, alsmede verslaving (alcohol, drugs, gokken, pornografie en seksverslaving). Bovendien – zoals blijkt uit het onderzoek van het EU-Bureau voor de grondrechten – blijft geweld op een zeer hoog niveau, zelfs in landen die actief de genderideologie hebben geimplementeerd.

Hoe dan ook, de Conventie negeert al deze objectieve factoren volledig – een feit dat duidelijk haar extreem ideologische karakter laat zien. Onder het mom van de bestrijding van geweld tegen vrouwen, roept de Conventie op tot de invoering van verplicht onderwijs over ‘niet-stereotiepe genderrollen’ voor kinderen, dat al op jonge leeftijd begint, en de autonomie van het gezin ernstig verstoort. Het schendt dus verschillende fundamentele mensenrechten die zijn vastgelegd in internationale verdragen en grondwetten van individuele lidstaten. De grondrechten van ouders zijn duidelijk gedefinieerd in art. 26 sectie 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 8 en 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art. 2 van aanvullend protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Daarom zijn de aankondigingen van de nieuwe commissaris voor gelijkheid, Helena Dalli, over de goedkeuring van het Verdrag van Istanbul door de Europese Unie inderdaad zeer zorgwekkend. Het echte doel van dit document is niet om vrouwen en gezinnen te helpen die worstelen met huiselijk geweld, maar eerder om een ideologisch dictaat op te leggen aan alle EU-lidstaten – een die is gebaseerd op genderideologie en de definitie van het concept ‘gender’.

Aangezien dit document contraproductief van aard is, is er geen enkele reden voor de Europese Unie om dit aan te nemen.

Bovendien moet de beslissing of het verdrag wordt aangenomen naar eigen goeddunken van elke lidstaat worden genomen. De verordeningen geven duidelijk aan wat de bevoegdheden van de EU zijn en als zodanig mag de EU als gevolg van alleen formele redenen (artikel 82, lid 2, VwEU en artikel 84 VwEU) geen partij zijn bij dit verdrag. Het verdrag regelt grotendeels het materiële strafrecht, dat buiten de bevoegdheden van de EU valt.

De gevolgen van de goedkeuring van het verdrag zullen zeer ernstig zijn. Mocht dit proces een succes worden, dan worden de bepalingen van het verdrag onderdeel van het EU-acquis en krijgen zij voorrang op nationale wetten. De uitvoering van deze bepalingen zal ook worden gecontroleerd door verschillende EU-instellingen, waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Landen die het verdrag niet hebben geratificeerd, zoals Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Letland en Slowakije, zullen nog meer onder druk komen te staan om het verdrag aan te nemen en zullen feitelijk gedwongen worden de bepalingen ervan na te leven. Het zal ook niet langer mogelijk zijn om de bepalingen ervan in beperkte mate toe te passen, zoals nu het geval is in Polen.

Ik verzoek u en de hele Europese Commissie dringend om zich terug te trekken uit de controversiële plannen die Helena Dalli heeft aangekondigd. De bestrijding van geweld tegen vrouwen mag niet worden gebruikt als excuus om de genderideologie te verspreiden, samen met de negatieve impact ervan op onze samenleving.

Form closed.
Shares
Shares