Select Page

atlasiet valodu

Dāmas un kungi! 

Lielas bažas rada Eiropas Savienības plāni pieņemt ļoti bīstamo Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, kas pazīstama kā Stambulas konvencija.

Es nešaubos, ka šis galēji ideoloģiskais dokuments ne tikai nesatur efektīvus instrumentus vardarbības apkarošanai, bet arī ieviestu vairākus bīstamus noteikumus, kuriem visas dalībvalstis tiks pakļautas pēc tam, kad Eiropas Savienība šo konvenciju būs pieņēmusi.

Konvencija tieši apdraud tradicionālo laulības un ģimenes modeli, uzskatot to par vardarbības avotu. Tajā pašā laikā konvencija pilnībā ignorē vardarbības objektīvos cēloņus, piemēram, atkarību no alkohola. Tajā ierosinātais vardarbības apkarošanas modelis būtībā nozīmē dziļu iejaukšanos ģimenes autonomijā, kas turpmāk, tā vietā, lai tiktu uztverta kā sabiedrības funkcionēšanas pamats, tiks uzskatīta par potenciālu apspiešanas un vardarbības izraisītāju.

Turklāt tā ievieš dzimumu lomu (gender) ideoloģiju, tostarp, atceļot dzimumu bioloģiskās definīcijas un aizstājot tās ar dzimuma kā sociāli kulturālas konstrukcijas izpratni, pieprasot šo definīciju izmantot visos valsts politikas līmeņos. Dokumentā ir atsauces arī uz terminu “dzimuma identitāte”, kas radikālo aktīvistu valodā nozīmē iespēju subjektīvi piešķirt sev dzimumu, balstoties uz savām izjūtām.

Vardarbības apkarošanas aizsegā konvencija cenšas uzspiest šo ideoloģisku saturu arī bērniem. Tajā izvirzīta prasība ieviest obligāto izglītošanu par tā saucamajām nestereotipiskajām dzimumu lomām visu līmeņu mācību programmās. Tas nozīmē, ka bērni – bez vecāku piekrišanas – tiks pārliecināti, ka pastāv dažādi cilvēka dzimuma un seksuālās orientācijas veidi, un, ka katrs pats var izvēlēties savu “dzimuma identitāti”. Tādējādi konvencija apdraud vecāku pamattiesības audzināt bērnus atbilstoši viņu uzskatiem.

Lai arī konvencijas pieņemšana būs Eiropas Savienības kompetenču pārkāpums, ir daudz norāžu uz to, ka Eiropas Komisija pieņems šo pretrunīgi vērtēto dokumentu. Uz to norāda tās jaunievēlēto locekļu paziņojumi (ieskaitot komisāri Helēnu Dalli), kuri norādīja, ka šī ir viņu prioritāte.

Tam būs ļoti nopietnas sekas – pat valstīm, kuras vēl nav ratificējušas konvenciju, tā būs jāievēro, un to denonsēt būs gandrīz neiespējami.

Tāpēc es aicinu jūs parakstīt šo petīciju par atteikšanos no pretrunīgi vērtētajiem konvencijas pieņemšanas plāniem Eiropas Komisijas vadītājai Urzulai fon der Leienai (Ursula von der Leyen) un visai Eiropas Komisijai. Ļoti lūdzu, iedrošiniet pēc iespējas vairāk draugu un paziņu parakstīt šo petīciju!

ES komisāriem ir jāsaņem skaidrs signāls, ka mēs nepiekrītam, lai pret sievietēm vēstās vardarbības apkarošanas aizsegā tiktu ieviesti galēji ideoloģiski risinājumi, kuru mērķis ir izjaukt tradicionālo ģimeni! Tikai pārliecinoša dažādu tautu sabiedrības balss var apturēt radikālo slāņu plānus, kuru mērķis ir iznīcināt sociālās pamatstruktūras.

COALITION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA FAMILLE

Freedom for All
Ordo Iuris Croatia
Association Society and Values

Maldinošajai Stambulas konvencijai – nē

Komisārei Urzulai fon der Leienai (Ursula von der Leyen) 

Cienījamā komisāres kundze!  

Mēs ar bažām saņēmām informāciju par Eiropas Savienības plāniem pieņemt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu.  

Mēs nešaubāmies, ka Eiropas Savienībai ir jāpieliek visas pūles, lai apkarotu vardarbību. Tajā pašā laikā mēs esam pārliecināti, ka šajā pretrunīgi vērtētajā dokumentā ne tikai nav sniegti efektīvi risinājumi šajā jomā, bet ir ieviesti arī vairāki bīstami noteikumi, kas tieši kaitē ģimenes un tās locekļu labumam.  

Konvencijai ir galēji ideoloģisks raksturs. Tā kaitē sabiedrībai, ieviešot dzimumu cīņas elementu, un tādējādi noved pie ģimenes un sociālo normu, kas balstās uz atšķirību pieņemšanu starp vīriešiem un sievietēm, dekonstrukcijas. Dokumenta veidotāji pilnīgi kļūdaini identificē vardarbības problēmu, redzot tās avotus tādas sabiedrības struktūrā, kuras pamatā ir tradicionālā ģimene, vecāku tiesības audzināt bērnus atbilstoši viņu uzskatiem un sieviešu un vīriešu savstarpēji papildinošas lomas. Turklāt konvencijas veidotāji pilnībā ignorē fiziskas un psiholoģiskas vardarbības problēmu attiecībā pret vīriešiem, kuri, pamatojoties uz vairākiem pētījumiem, ir vardarbības upuri tādā pat mērā kā sievietes, bet to neatzīst, baidoties no sociālās atstumšanas.  

Tikmēr visi pieejamie pētījumi skaidri parāda, ka starp visbiežāk sastopamajiem vardarbības cēloņiem ir ģimenes sabrukšana un atkarība (no alkohola, narkotikām, azartspēlēm, pornogrāfijas, seksa). Vēl vairāk – kā liecina ES Pamattiesību aģentūras pētījums, valstīs, kurās tiek īstenota ideoloģija, kas balstīta uz dzimuma lomu (gender) jēdzienu, vardarbības procents ir ļoti augsts.  

Konvencija pilnībā ignorē visus šos objektīvos faktorus, kas skaidri parāda tās galēji ideoloģisko raksturu. Pret sievietēm vērstās vardarbības apkarošanas aizsegā konvencija cenšas bērniem jau no mazotnes uzspiest obligātu izglītošanu par “nestereotipiskām dzimumu lomām”, kā arī iejaucas ģimenes autonomijā. Tādējādi konvencija pārkāpj vairākas pamata cilvēktiesības, kas noteiktas gan starptautiskajos līgumos, gan atsevišķu valstu konstitūcijās. Vecāku pamattiesības ir skaidri norādītas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. panta 3. punktā, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 18. pantā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. un 9. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Papildu protokola (Nr. 1) 2. pantā. 

Šī iemesla dēļ ļoti satrauc jaunās vienlīdzības komisāres Helēnas Dalli (Helena Dalli) paziņojumi par Stambulas konvencijas pieņemšanu Eiropas Savienībā, kuras patiesais mērķis nav reāla palīdzība sievietēm un ģimenēm, kuras cīnās ar vardarbības problēmu, bet gan ideoloģiska diktāta, kura pamatā ir dzimumu izpratne dzimuma lomu (gender) izpratnē, uzspiešana visām valstīm.  

Ņemot vērā, ka šis dokuments ir neefektīvs, nav iemesla, kāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu to pieņemt. Turklāt par konvencijas pieņemšanu jālemj vienīgi dalībvalstīm. Regulas skaidri norāda Eiropas Savienības kompetences jomu, un pat formālu iemeslu dēļ (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 82. panta 2. punkts un LESD 84. pants) Savienībai nevajadzētu būt šīs konvencijas dalībniecei. Lielākoties konvencija regulē materiālās krimināltiesības, kas neietilpst ES darbības sfērā.  

Konvencijas pieņemšanas sekas ir ļoti nopietnas. Ja procedūra būs veiksmīga, konvencijas noteikumi kļūs par ES acquis daļu un iegūs prioritāti pār nacionālajiem likumiem. Noteikumu īstenošanu kontrolēs ES iestādes, tostarp Eiropas Savienības Tiesa.  

Valstis, kas nav ratificējušas konvenciju, piemēram, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija un Slovākija tiks pakļautas vēl lielākam spiedienam tās pieņemšanas virzienā, un faktiski būs spiestas ievērot tās noteikumus. Tad vairs nebūs iespējams piemērot tās noteikumus ierobežotā apjomā, kā to šobrīd dara Polija. 

Tāpēc es īpaši aicinu Jūs un visu Eiropas Komisiju atteikties no pretrunīgi vērtētajiem plāniem, par kuriem paziņoja Helēna Dalli. Nepiekrītam tam, ka vardarbības pret sievietēm apkarošanas tēma tiek izmantota, lai izplatītu sabiedrībai aizskarošo dzimuma lomu (gender) ideoloģiju.  

Form closed.
Shares
Shares