Select Page

vali keel 

Lugupeetud daamid ja härrad, 

Väga suurt ärevust tekitab plaan võtta kogu Euroopa Liidus vastu Euroopa Nõukogu erakordselt ohtlik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, edaspidi „Istanbuli konventsioon“.

Ei ole kahtlust, et selles äärmiselt ideoloogilises dokumendis mitte ainult ei puudu tõhusad meetmed vägivallaga võitlemiseks, vaid sellega kehtestatakse rida ohtlikke õigusnorme, millele pärast konventsiooni vastuvõtmise Euroopa Liidu poolt alluvad kõik liikmesriigid.

Konventsioon lööb otse traditsioonilise abielu, perekonna mudeli pihta ja näeb selles vägivalla allikat. Seejuures eirab konventsioon täielikult selle nähtuse objektiivseid põhjusi, nagu näiteks alkoholisõltuvus. Dokumendis väljapakutud vägivallavastase võitluse mudel tähendab oma olemuselt sügavat sekkumist perekonna autonoomiasse ja perekonda käsitletakse nüüdsest rõhumise ja vägivalla allikana, mitte aga ühiskonna toimimise alustalana, nagu see olema peaks.

Lisaks sellele tuuakse sisse ideoloogiline soo mõiste (gender) ehk tühistatakse soo bioloogiline definitsioon ja asendatakse see soo kui ühiskondliku-kultuurilise konstruktsiooniga, surudes sellise definitsiooni kasutamist peale kõigil liikmesriigi poliitika tasanditel. Dokumendis viidatakse ka soolise identiteedi mõistele, mis radikaalsete aktivistide keeles tähendab võimalust otsustada oma soo üle subjektiivselt, isiklike tunnete alusel.

Konventsiooniga üritatakse samuti vägivallavastase võitluse sildi all suruda lastele peale ideoloogilisi arusaamu. Selles kutsutakse üles muutma kõigis kooliastmetes hariduse kohustuslikuks osaks õpetust nn mittestereotüüpsetest soorollidest. See tähendab, et lapsi hakatakse ilma nende vanemate nõusolekuta veenma, et on olemas mitut liiki sugu, seksuaalset orientatsiooni ja et soolise identiteedi saab endale ise valida. Nii kahjustab konventsioon lapsevanemate põhiõigust kasvatada oma lapsi oma isiklike veendumuste kohaselt.

Kuigi konventsiooni vastuvõtmine tähendaks Euroopa Liidu pädevuste ületamist, viitavad paljud märgid sellele, et Euroopa Komisjon võtab selle vastuolulise dokumendi vastu. Sellele viitavad komisjoni uute liikmete (muuhulgas volinik Helena Dalli) väited, et konventsiooni vastuvõtmine on nende prioriteet.

Sellel on väga tõsised tagajärjed – isegi riigid, kes ei ole seni konventsiooni ratifitseerinud, peavad seda nüüd kohaldama ja peaaegu võimatuks muutub selle tühistamine.

Seetõttu kutsun üles allkirjastama petitsiooni, mis on suunatud Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja kogu Euroopa Komisjonile ja milles nõutakse selle vastuolulise konventsiooni vastuvõtmisest loobumist. Samuti palun, et kutsuksite võimalikult paljusid oma tuttavaid allkirja andma!

ELi volinikele tuleb anda selga signaal, et neil ei ole nõusolekut selleks, et naistevastase vägivalla vastu võitlemise sildi all kehtestada äärmuslikult ideoloogilisi lahendusi, mille eesmärk on õõnestada traditsioonilist perekonda! Ainult eri rahvaste otsustav ühiskondlik hääl saab peatada selliste radikaalsete keskuste plaanid, kes üritavad hävitada ühiskonna põhistruktuure.

COALITION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA FAMILLE

Freedom for All
Ordo Iuris Croatia
Association Society and Values

Eksitava Istanbuli konventsiooni vastu

President Ursula von der Leyen  

Austatud Proua President! 

Euroopa Liidu poolt Istanbuli konventsiooni vastuvõtmise vastase petitsiooni projekt Naisi ja perekondi kahjustava ideoloogilise konventsiooni vastu Suhtume murelikult informatsiooni Euroopa Komisjoni naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemise konventsiooni vastuvõtmise kohta Euroopa Liidu poolt.

Ei ole kahtlust, et Euroopa Liit peab tegema kõik endast oleneva, et võidelda vägivalla ilmingutega. Samas oleme veendunud, et see vastuoluline dokument mitte ainult ei taga tõhusaid lahendusi sellel alal, vaid kehtestab rida ohtlikke sätteid, mis ohustavad vahetult perekonna ja selle liikmete heaolu.

Konventsioonil on äärmuslikult ideoloogiline iseloom. See antagoniseerib ühiskonda, ohustades seda sugudevahelise võitlusega, mille tagajärjeks on perekonna ja ühiskondlike normide,mis põhinevad naiste ja meeste vaheliste erinevuse aktsepteerimisel, lagunemine. Dokumendi koostajad selgitavad vägivalla probleemi täiesti valesti, otsides selle allikaid traditsioonilisele perekonnale tuginevas ühiskondlikus struktuuris ja vanemate õiguses kasvatada lapsi vastavalt oma veendumustele ning naiste ja meeste komplementaarsetele rollidele. Lisaks ignoreerivad konventsiooni koostajad täielikult meestevastase füüsilise ja psüühilise vägivalla probleemi, kes on mõningate uurimuste alusel vägivalla ohvriteks võrdselt naistega, ent ei teavita sellest, kartes sotsiaalse põlu alla sattumist.

Samas näitavad kõik saadaval olevad uuringud selgelt, et vägivalla tihedaimateks põhjusteks on pere lagumine ja sõltuvused (alkoholist, narkoainetest, hasardist, pornograafiast, seksist). Enamgi – nagu näitavad Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringud, riikides, kus on levinud gender mõistele põhinev ideoloogia, on vägivalla osakaal väga suur.

Konventsioon ei pööra üldse tähelepanu nendele objektiivsetele teguritele, mis näitab selgelt selle dokumendi äärmuslikult ideoloogilist iseloomu. Naistevastase vägivalla vastu võitlemise sildi all soovitakse kehtestada lastele alates esimestest haridusastmetest kohustuslik õpetus nö mittestereotüüpsetest soorollidest ja sekkutakse olulisel määral perekonna autonoomiasse. Sellega rikutakse paljusid peamisi inimõigusi, mis on sätestatud nii rahvusvahelistes lepingutes kui ka eri liikmesriikide põhiseadustes. Lapsevanemate põhiõigused on selgelt sätestatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 26 lõikes 3, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 18, Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklites 8 ja 9 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni lisaprotokolli nr 1 artiklis 2.

Seetõttu kõlavad väga murettekitavalt uue võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalli teadaanded Instanbuli konventsiooni vastuvõtmise kohta Euroopa Liidu poolt, mille tegelikuks eesmärgiks ei ole reaalne abi vägivalla probleemiga kokku puutuvatele naistele ja peredele, vaid gender mõistes soo konstruktsioonile põhineva ideoloogilise diktaadi pealesurumine kõikidele liikmesriikidele.

Pidades silmas asjaolu, et antud dokument on kahjulik, ei ole põhjust, et Euroopa Liit oleks selle pooleks. Enamgi, konventsiooni vastuvõtmine peaks jääma üksnes liikmesriikide pädevusse. Õigusaktidest lähtub selgelt, milline on Euroopa Liidu pädevuse ulatus ja vähemalt formaalsest küljest (ELi toimimise lepingu artikli 82 lg 2 ja artikkel 84) ei tohiks Euroopa Liit olema anud traktaadi pooleks. Konventsioon reguleerib suuremalt jaolt kriminaalmateriaalõigust, mis on väljaspool Euroopa Liidu pädevust.

Konventsiooni vastuvõtmise tagajärjed on väga tõsised. Juhul, kui protseduur viiakse edukalt läbi, saab konventsiooni sätetest Euroopa Liidu õigustiku osa ja nende suhtes hakkab kehtima põhimõte, et ühenduse õigus on ülimuslik siseriikliku õiguse suhtes. Selle sätete rakendamist hakkavad kontrollima Liidu asutused, mh Euroopa Liidu kohus.

Riigid, mis konventsooni ei ole rakendanud, nn Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu, Läti, Slovakkia, allutatakse veelgi suuremale survele selle vastuvõtmise osas ja on de facto sunnitud kinni pidama selle sätetest. Enam ei ole võimalik selle sätete kohaldamine piiratud ulatuses nagu on seda senini teinud Poola.

Seepärast pöördun Teie ja kogu Euroopa Liidu komisjoni poole, paludes Helena Dalli poolt välja kuulutatud vastuolulistest plaanidest loobumist. Me ei ole nõus sellega, et naistevastase vägivalla teemat kasutatakse ära ühiskonda lagundava gender ideoloogia levitamise eesmärgil.

Form closed.
Shares